Lớp học Cơ lý thuyết - Tĩnh học(420300091103),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN KT Cơ khí 15A - 7510201 (DHCK15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo