Lớp học Pháp luật đại cương(420300242209),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Chế tạo máy 13C (DHCT13C) trên hệ thống phần mềm đào tạo