Lớp học Luật kinh doanh(422000380401),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị Kinh doanh Quốc tế 14A CLC (DHKQ14ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo