Lớp học Pháp luật về tài chính và ngân hàng(420300264701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật kinh tế 13A (DHLKT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo