Lớp học Luật kinh doanh(420300175601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHQT13G- LUẬT KINH DOANH HL (DHQT13G- LUẬT KINH DOANH HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo