Lớp học Cơ sở dữ liệu(420300391601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thương mại Điện tử 14A (DHTMDT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo