Lớp học Luật dân sự(420300228801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật quốc tế 14A (DHLQT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo