Lớp học Các tổ chức thương mại quốc tế(420300245601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật quốc tế 13A (DHLQT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo