Lớp học Luật cạnh tranh và trọng tài thương mại(420300229701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật kinh tế 13A (DHLKT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo