Lớp học Lý luận nhà nước và pháp luật(420300238602),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật quốc tế 15A - 7380108 (DHLQT15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo