Lớp học Lý luận nhà nước và pháp luật(420300238601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật kinh tế 15A - 7380107 (DHLKT15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo