Lớp học Luật sở hữu trí tuệ(420300346602),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật kinh tế 14A (DHLKT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo