Lớp học Pháp luật đại cương(422000317203),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Cơ khí 13A Chất lượng cao (DHCK13ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo