Lớp học Đồ họa máy tính(420300136701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHKHMT11A HL (DHKHMT11A HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo