Lớp học Kế toán tài chính quốc tế 3(420301332001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: KTTCQT3-DHKT12-HL (KTTCQT3-DHKT12-HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo