Lớp học Hành vi khách hàng(020300250603),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HVKH_CDQT18A_D1 (HVKH_CDQT18A_D1) trên hệ thống phần mềm đào tạo