Lớp học Kinh tế vi mô(420300101618),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Marketing 15A - 7340115 (DHMK15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo