Lớp học Thực tập doanh nghiệp 1(420300259101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 12C (DHTR12C) trên hệ thống phần mềm đào tạo