Lớp học Thiết kế thời trang Ấn tượng, lễ hội(420300164301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thiết kế Thời trang 12A (DHTKTR12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo