Lớp học Tạo mẫu trang phục(420300075102),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 12B (DHTR12B) trên hệ thống phần mềm đào tạo