Lớp học Thực tập doanh nghiệp 1(420300259102),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 12A (DHTR12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo