Lớp học Môi trường và bền vững trong xây dựng(420300224902),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 14A (DHKTXD14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo