Lớp học Kết cấu thép công trình giao thông(420300236801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học KTXD công trình Giao thông 12A (DHKTXDGT12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo