Lớp học Cơ học kết cấu(420300205502),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 14A (DHKTXD14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo