Lớp học Cơ học kết cấu(420300205501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 14B (DHKTXD14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo