Lớp học Công nghệ chế biến bánh kẹo(420300214101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 13D (DHTP13D) trên hệ thống phần mềm đào tạo