Lớp học Công nghệ chế biến nông sản(420300290501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 13A (DHTP13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo