Lớp học Bảo quản và chế biến thực phẩm(420300327701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Đảm bảo chất lượng AT Thực phẩm 13A (DHDBTP13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo