Lớp học Cơ sở khoa học môi trường(420300150302),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản lý Đất đai 15A - 7850103 (DHQLDD15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo