Lớp học Kỹ thuật xử lý nước thải(420300310801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Môi trường 13A (DHMT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo