Lớp học Môi trường và con người(420300320609),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN KT Điện, Điện tử 15C - 7510301 (DHDI15C) trên hệ thống phần mềm đào tạo