Lớp học Tin học trong công nghệ môi trường(420300066601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Môi trường 14A (DHMT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo