Lớp học Điện tử công suất nâng cao(700300507201),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kỹ thuật Điện 9A (CHDI9A) trên hệ thống phần mềm đào tạo