Lớp học Giải thuật nâng cao(700300495301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Khoa học máy tính 9A (CHKHMT9A) trên hệ thống phần mềm đào tạo