Lớp học Công nghệ IoT hiện đại(706400524901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Khoa học Máy tính 8B (CHKHMT8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo