Lớp học Kỹ thuật xử lý nước thải nâng cao(700301366101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kỹ thuật Môi trường 9A (CHKTMT9A) trên hệ thống phần mềm đào tạo