Lớp học Chuyên đề quản lý chất thải nguy hại(706400505901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Quản lý Tài nguyên và môi trường (CHQLMT8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo