Lớp học Báo cáo thuế (420300232107),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 14I (DHKT14I) trên hệ thống phần mềm đào tạo