Lớp học Kế toán tài chính doanh nghiệp 4(422000257802),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 13B Chất lượng cao (DHKT13BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo