Lớp học Automat & ngôn ngữ hình thức(420300136601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Khoa học máy tính 13A (DHKHMT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo