Lớp học An toàn thông tin(420300365914),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Marketing 14B (DHMK14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo