Lớp học Công nghệ Thông tin và Quản trị quan hệ khách hàng(420300125101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHHTTT10A_HL (DHHTTT10A_HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo