Lớp học Các hệ thống thông minh doanh nghiệp(422000391113),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị 14B Chất lượng cao (DHQT14BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo