Lớp học Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học)(420300069001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHHO12_HL1 (HL_DHHO12_HL1) trên hệ thống phần mềm đào tạo