Lớp học Công nghệ sản xuất phân bón(420300105601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHHO12_CNSXPB (HL_DHHO12_CNSXPB) trên hệ thống phần mềm đào tạo