Lớp học Pháp luật đại cương(420300242210),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHAV14C - PLDC HL (DHAV14C - PLDC HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo