Lớp học Thực tập tốt nghiệp(420300274301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật quốc tế 12A (DHLQT12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo