Lớp học Thực tập tốt nghiệp(420300238901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Luật kinh tế 12A (DHLKT12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo