Lớp học Thực tập tốt nghiệp(420300238905),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHLKT12A - TTDN - N5 (DHLKT12A - TTDN - N5) trên hệ thống phần mềm đào tạo