Lớp học Thực tập tốt nghiệp(420300274302),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHLQT12A - TTDN - N2 (DHLQT12A - TTDN - N2) trên hệ thống phần mềm đào tạo